Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Als lid van CrossFit Roermond ga je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van CrossFit Roermond. Er kunnen nieuwere versies gepubliceerd worden, waarbij wij ons best zullen doen hier een aankondiging of mededeling over te doen.

Algemene Voorwaarden CrossFit Roermond
Laatste wijziging: 1 mei 2020

Artikel 1: Start, duur en beëindiging lidmaatschap
Deelname aan de lessen geschiedt geheel op vrijwillige basis. CrossFit Roermond is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en blessures ongeacht de oorzaak en afloop.

Jouw lidmaatschap is strikt persoonlijk; je kunt het niet aan een ander overdragen.

De minimumleeftijd voor deelname aan CrossFit en lessen is zestien jaar. Personen onder de achttien jaar dienen een schriftelijke toestemming van hun ouder/voogd te overleggen.

Bij abonnementen, start je In eerste instantie voor minimaal 3 maanden, daarna is het lidmaatschap voor onbepaalde tijd en tot wederopzegging, met in acht name van 1 maand opzegtermijn. Zonder tijdige opzegging, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Je blijft verplicht het lidmaatschapsgeld aan CrossFit Roermond te betalen, ook wanneer je geen gebruik maakt van de faciliteiten.

Het opzeggen (altijd ingaande per de eerste van de volgende maand) is schriftelijk of per email mogelijk (schriftelijk via een notitie met datum en handtekening). Per email geldt pas als dit is bevestigd door CrossFit Roermond. De opzegging wordt pas in behandeling genomen wanneer alle eventuele openstaande betalingen zijn voldaan. Bij tussentijdse opzegging vindt er géén restitutie van lidmaatschapsgelden plaats. Ook bij de aankoop van strippenkaarten vindt er géén restitutie plaats van strippen die niet gebruikt zijn of verlopen zijn.

Het is mogelijk een abonnement te pauzeren in geval van een lange reis, voor en/of na een bevalling of bij een langdurige blessure. De pauze kan voor de duur van minimaal één maand of maximaal drie maanden ingelast worden en de reden moet aangetoond kunnen worden. In alle andere gevallen dient het abonnement te worden stopgezet, op de wijze zoals eerder beschreven. Een pauze moet per mail worden aangevraagd waarna in overleg de ingangsdatum wordt vastgesteld. Het abonnementstarief wordt gedurende de pauze naar 50% van het afgesloten abonnement verlaagd.

We zien natuurlijk liever niemand gaan! Als je niet tevreden bent, laat ons dan weten middels een tip hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.

Artikel 2: Tarieven en betalingen
2.1 Het lidmaatschapsgeld wordt contant of per automatisch incasso vooruitbetaald. Wanneer inschrijving niet per de eerste van de maand geschiedt, betaal je het resterende lidmaatschapsgeld van die maand contant of bij de vooruitbetaling van de volgende maand.

2.2 In geval van minderjarigheid geldt ten aanzien van deze betaling voor zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger een hoofdelijke aansprakelijkheid.

2.3 Indien betaling uitblijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of stornering om welke reden dan ook of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, wordt de incasso nogmaals aangeboden. CrossFit Roermond is gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen voor iedere extra incassopoging, omdat je als lid dan in verzuim bent. CrossFit Roermond is gerechtigd de totale vordering uit handen te geven ter incasso.

2.4 CrossFit Roermond kan elk lid de toegang tot de vestiging ontzeggen indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien een lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan CrossFit Roermond de overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, ineens en direct bij te (laten) incasseren.

2.5 CrossFit Roermond is gerechtigd lidmaatschapstarieven jaarlijks te indexeren.

2.6 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan acties of speciale aanbiedingen.

Artikel 3: Eigendommen
Het is niet toegestaan goederen achter te laten, na het verlaten van het pand. Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden gedurende een periode van maximaal twee maanden door ons bewaard.

Artikel 4: Veiligheid en aansprakelijkheid
CrossFit Roermond is niet aansprakelijk voor schade, verlies en/of diefstal van kleding en andere eigendommen. Mocht er onverhoopt iets ontbreken, dan is CrossFit Roermond niet aansprakelijk.

CrossFit Roermond besteedt alle zorg en aandacht aan veiligheid en verantwoord bewegen. Desondanks geschiedt het gebruik van de faciliteiten binnen CrossFit Roermond geheel op eigen risico.

CrossFit Roermond aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van een lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook. De deelnemer zal CrossFit Roermond en/of haar leiding en trainers geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woords.

Artikel 5: Lessen en openingstijden
5.1 De abonnementsvormen van CrossFit Roermond zijn gebaseerd op een wekelijkse cyclus. Indien er afwezigheid is door welke omstandigheid dan ook is het niet mogelijk om de lessen mee te nemen naar de daaropvolgende weken en bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

5.2 Crossfit Roermond is gerechtigd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

5.3 Crossfit Roermond behoudt zich het recht voor om in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen, zonder recht op restitutie of compensatie, volgens een aangepast rooster te werken dan wel de vestiging te sluiten. Het aangepaste rooster zal tijdig bekend worden gemaakt.
5.4 Crossfit Roermond behoudt zich het recht voor om lessen uit te stellen c.q. af te gelasten in verband met een naar het oordeel van Crossfit Roermond te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte van de instructeur of enige vorm van overmacht, zonder recht op restitutie.

5.5 Crossfit Roermond is gerechtigd de vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden

Artikel 6: Huisregels CrossFit Roermond
Onze huisregels zijn van belang om de sfeer in onze box en het community gevoel te beschermen.

De huisregels maken deel uit van wat CrossFit Roermond anders maakt en dienen door eenieder gerespecteerd en nageleefd te worden in de box.

Artikel 7: Regels naleven
Elke klant dient zich aan de huisregels en algemene voorwaarden te houden. De huisregels en algemene voorwaarden van Crossfit Roermond staan op de website en zijn bij de balie op te vragen.

CrossFit Roermond heeft het recht, bij schending van de huisregels of ander onaanvaardbaar gedrag, het lidmaatschap te beëindigen zonder recht op restitutie van het lidmaatschapsgeld.

Artikel 8: Overige bepalingen
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van CrossFit Roermond beoordeeld en beslist. CrossFit Roermond behoudt zich het recht om de huisregels en algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Crossfit Roermond Hanze 26-28
6049 GV Herten

Aanmelden